temario cnpMossos d`Esquadra
Temari de l´àmbit A: Coneixements de l´entorn
PVP: 17,00 euros
ComprarRESEÑA

Aquest llibre forma part de la nostra proposta formativa per a la preparació de les proves d’accés a la categoria de l’escala bàsica del Cos de Mossos d’esquadra de la Generalitat de Catalunya, conforme a l a Resolució INT/2786/2019 de 29 d’octubre (nom de registre de la convocatoria 46/002/19) a partir de l’Acord GOV/124/2019, de 17 de setembre, pel qual s’aprova l’oferta parcial d’ocupació pública de la Generalitat de Catalunya per a l’any 2019 en el qual s’ofereixen 750 places en les categories de Mosso, facultatiu i tècnic del Cos de Mossos. Concretament, aquest Volum està dedicat a l’Àmbit A del Programa, Coneixements de l’Entorn, i conté l’anàlisi detallada dels seus 7 temes: Història de Catalunya (part I): de la formació de Catalunya al segle XVIII; Història de Catalunya (part II): la Catalunya contemporània (s. XIX-XXI); Història de la policia a Catalunya; Àmbit sociolingüístic; Marc geogràfic de Catalunya; L’entorn social i les TIC en el segle XXI. Volem fer palès que en l’elaboració d’aquest volum hem tingut en compte el text del nou Estatut d’Autonomia (Llei orgànica 6/2006), així com la sentència del Tribunal Constitucional al respecte del 9 de juliol de 2010 i , com no podria ser d’una altra manera, la nova configuració del Parlament i el Govern catalans així com el Procés nacional endegat amb la gran manifestació de l’Onze de Setembre de 2012 i les dels anys posteriors. En el redactat hem tingut molt present les formulacions dels exàmens oficials de funcionaris de policia esdevinguts, en les darreres convocatòries, a Catalunya. Aquest material que teniu entre les mans és una obra de consulta indispensable i necessària per a preparar amb garanties l’oposició per esdevenir Mossos d’Esquadra de la Generalitat de Catalunya. En les darreres convocatòries, en aplicació de la Llei 5/2017 que substitueix l’antiga 10/1994 –atès que els darrers pressupostos aprovats daten de 2017 i han estat prorrogats el 2018 i 2019, no especifiquen nous temaris però sí presenta alguns canvis en requisits, exclusions o exempcions per als aspirants com ser major de 18 anys i no superar l’edat de jubilació per ser aspirant, s’exigeix la titulació de Batxillerat, grau tècnic o equivalent i es demana una alçada mínima d’1’60 metres a les dones, cinc centímetres més, als homes. Cal no patir cal de les exclusions mèdiques especificades en la Resolució i obtenir la certificació de penals, no estar inhabilitat o apartat de la funció pública, prometre portar i usar armes i, per acabar, disposar de la llicència B pe conduir cotxes. Es modifica (cal posar-hi atenció) l’apartat d’exclusions per tatuatge, etc. Tingueu en compte, com dèiem, que en la darrera convocatòria no s’han inclòs nous temaris, però és compromís d’aquest autor i de l’editorial haver revisat i posat al dia, ben a fons, els que havien sigut els temes base, ja clàssics, d’estudi pels opositors a l’esmentat cos, mantenint en l’horitzó una formació necessària pel que fa a actualitat social, política i econòmica autonòmica, estatal i internacional. Aquest volum que teniu a les mans ve a respondre a tot plegat, assumint el repte de crear materials actuals, polivalents i vàlids per a opositors i opositores i que us garanteixin una bona base per a l’èxit que perseguiu. En cap cas els autors ens proposem substituir la Guia d’Estudi “oficial”. Ans al contrari, ens plantegem de fer-ne una ampliació i una validació més personalitzada. En altres paraules, aquest temari s’edita amb la vocació de ser un recurs didàctic afegit, diferent i innovador, per a la preparació de les proves. Es tracta d’un temari que no solament ofereix els continguts exigits en les proves, tractats àmpliament i complementats amb materials addicionals, sinó que ho fa d’una forma diferent, propera als interessos i necessitats de l’opositor i basada en la nostra llarga experiència de creació d’aquests materials. Trobareu ampliats, als dos primers temes i tot i que no són subjecte de temari oficial, amb una completa aproximació a la història de l’art de cada època, en especial del darrer mil·lenni, ja que creiem que és necessària per enriquir la visió global de l’estudiant sobre els períodes històrics que anem desenvolupant. No cal fer-ne sinó una lectura crítica i comprensiva, defugint-ne la memorització mecànica. En efecte, la seva redacció està orientada en un sentit pedagògic i funcional per afavorir en tot moment l’assimilació sistemàtica i exacta dels seus continguts de cara a la preparació eficaç i realista de les proves que hauran d’afrontar-se, i amb el rigor i profunditat deguts d’acord amb la dificultat de les mateixes. Amb aquesta finalitat, cada tema s’acompanya d’uns esquemes comprensius de la matèria, estructurats i elaborats amb detall resumint el contingut i conceptes fonamentals. Els restants àmbits B i C s’analitzen en sengles volums d’aquesta col•lecció. A més, Editorial MAD ofereix aquestes obres d’interès per a la preparació d’aquestes proves: La nova edició 2019/20 del Test del Temari, ampliat i actualitzat amb les últimes dades legislatives i d’actualitat indispensables per al un repàs exhaustiu i complet del Temari de cada un dels àmbits. – El Qüestionari de coneixement de l’entorn polític, econòmic i social per al Cos de Mossos d’Esquadra, amb un total de 30 test de temàtica variada per a la preparació de les matèries no legislatives que s’exigeixen en aquestes proves selectives i també amb especial atenció als temes d’actualitat i últimes notícies d’interès cultural i general. – La nova edició del Test Psicotècnics, de Personalitat i l’entrevista per Mossos d’Esquadra, amb cinc grans blocs temàtics, plantejats des d’una òptica fonamentalment pedagògica, que inclou tant la descripció general de l’aptitud avaluada com l’explicació detallada de diversos exemples i consells pràctics, que li ajudaran a familiaritzar-se amb la prova, així com informació interessant i profitosa sobre les diferents proves: l’entrevista i els qüestionaris de personalitat. Per tot plegat teniu en aquest un material modern, transversal, polivalent i de màxima actualitat. L’autor i els editors desitgem que us sigui de la major utilitat. Us animem a tirar endavant amb aquesta bonica tasca que us heu plantejat, i que amb el vostre esforç i la nostra petita col•laboració, esdevingueu ben aviat uns bons policies del segle XXI, al servei dels ciutadans de Catalunya.

ÍNDICE

ÀMBIT A: CONEIXEMENTS DE L’ENTORN Tema A.1. Història de Catalunya (part I) Esquemes A.1. Tema A.2. Història de Catalunya (Part II) Esquemes A.2 Tema A.3. Història de la policia a Catalunya Esquemes A.3. Tema 4. Àmbit sociolingüístic Esquemes A.4. Tema A.5. Marc geogràfic de Catalunya Esquemes A.5. Tema A.6. Entorn social a Catalunya Esquemes A.6 Tema A.7. Les tecnologies de la informació al segle XXI Esquemes A.7

Mossos d`Esquadra. Temari de l´àmbit A: Coneixements de l´entorn