temario cnpMossos d´Esquadra
Test Psicotècnics, de Personalitat i l’entrevista
PVP: 34,00 euros
ComprarRESEÑA

La necessitat de realitzar entrenament i pràctica ha estat reconeguda per nombroses persones des de fa anys com una de les claus per afrontar de manera eficaç els test psicotècnics. En l’actualitat, les proves psicotècniques s’han convertit en un dels instruments més utilitzats, tant en la selecció de personal com en la preparació per a l’ingrés mitjançant oposició en els diferents àmbits públics i privats. La importància de l’entrenament en aquest tipus de proves resideix en el fet que són vitals per a l’adquisició de coneixements i contribueixen de manera eficaç a la consecució dels objectius que, amb el present text, ens proposem: • L’aprenentatge dels conceptes i nocions de les aptituds i habilitats que seran avaluades. • La familiarització amb les diferentes proves mitjançant l’ajuda i el consell precís que el guiaran cap a les millors estratègies de resolució. • Les aplicacions dels coneixements adquirits per mitjà del treball constant i pràctic. En aquest volum volem mostrar-li com superar amb èxit l’examen psicotècnic per a Mossos d’Esquadra. Per això, el present llibre s’articula al voltant de cinc grans blocs temàtics. El plantejament de cadascun d’aquests blocs s’ha realitzat des d’una òptica fonamentalment pedagògica, que inclou tant la descripció general de l’aptitud avaluada com l’explicació detallada de diversos exemples i consells pràctics, que l´ajudaran a familiaritzar-se amb la prova. Així mateix, proposem una sèrie d’exercicis ordenats de menor a major nivell de complexitat, amb els quals pretenem englobar de manera completa i rigorosa els continguts a què haurà d’enfrontar-se el lector i que li permetran avaluar les seves pròpies aptituds personals. Incloem també un apartat final amb tota la informació sobre les diferents proves de personalitat: l’entrevista i els qüestionaris. Esperem que li sigui de gran ajuda.

ÍNDICE

1. APTITUDS VERBALS 1.1. Comprensió lectora 1.2. Ortografia 1.3. Sinònims/antònims 1.4. Frases incompletes 1.5. Ordre alfabètic 2. APTITUDS NUMÈRIQUES 2.1. Operacions de càlcul 2.2. Problemes 2.3. Agilitat mental numèrica 3. APTITUDS ADMINISTRATIVES 3.1. Matrius de figures 3.2. Símbols que indiquen operacions 3.3. Ratllades 3.4. Detecció d’errors 3.5. Classificació, organització alfabètica i arxiu 4. RAONAMENT 4.1.a) Analogies simples 4.1.b) Analogies complexes 4.2. Paraules no relacionades 4.3. Sèries de figures 4.4. Figures no relacionades 4.5.a) Matrius de símbols 4.5.b) Matrius de nombres i lletres 4.6. Diagrames 4.7. Càlcul abstracte (nivel I) 4.8. Càlcul abstracte (nivel II) 4.9. Sèries de nombres 4.10. Dòmino 4.11. Rellotges 4.12. Seqüència de nombres, lletres i símbols 4.13. Calendaris 4.14. Construcció 4.15. Rotació de figures 4.16. Comptacubs 4.17. Trencaclosques 4.18. Problemes 5. MEMÒRIA 5.1. Emparellaments 5.2. Texts incomplets 5.3.a) Retenció visual simbòlica 5.3.b) Retenció visual simbòlica amb tasques de distracció 5.3.c) Retenció visual contextualitzada SOLUCIONS RAONADES APTITUDS VERBALS Comprensió lectora Ortografia Sinònims/antònims Frases incompletes Ordenar alfabèticament APTITUDS NUMÈRIQUES Operacions de càlcul Problemes Agilitat numèrica APTITUDS ADMINISTRATIVES Matrius de figures Símbols que indiquen operacions Ratllades Detecció d’errors Clasificació, organització alfabètica i arxiu RAONAMENT Analogies simples Analogies complexes Paraules no relacionades Sèries de figures Figures no relacionades Matrius de símbols Matrius de nombres i lletres Diagrames Càlcul abstracte (nivell I) Càlcul abstracte (nivell II) Sèries de nombres Dòmino Rellotges Seqüència de nombres, lletres i símbols Calendaris Construcció Rotació de figures Comptacubs Trencaclosques Problemes MEMÒRIA Emparellaments Texts incomplets Retenció visual simbòlica Retenció visual simbòlica amb tasques per distreure Retenció visual contextualitzada PROVES DE PERSONALITAT L’ENTREVISTA

Mossos d´Esquadra. Test Psicotècnics, de Personalitat i l’entrevista